Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website https://www.orthokiewit.be/ en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door TINE SCHRIJNEMAKERS ORTHODONTIE BVBA als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 3500 Hasselt, Walenstraat 12b met ondernemingsnummer 0891.865.411.

Het beschermen van persoonsgegevens van patiënten en bezoekers is erg belangrijk voor Orthokiewit. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website https://www.orthokiewit.be/ zal TINE SCHRIJNEMAKERS ORTHODONTIE BVBA steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer concreet zal Orthokiewit de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Orthokiewit de passende technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot verwerkingsverantwoordelijke via info@orthokiewit.be.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 03 juni 2019. Orthokiewit behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Als u gewoon een kijkje neemt op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als u daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door het contactformulier in te vullen, dan worden de door u ingevoerde gegevens wel verwerkt door Orthokiewit. Het gaat hier dan meer bepaald om minstens uw naam, voornaam, telefoon en e-mailadres.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Orthokiewit zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

VerwerkingsdoeleindenRechtsgrond
Verwerken van uw vraag via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social mediaGerechtvaardigd belang: om een antwoord te kunnen bieden op uw vraag.
Informatieve doeleinden om u te kunnen voorzien van individuele communicatie omtrent uw tandheelkundige behandelingGerechtvaardigd belang: om u te kunnen informeren over uw behandeling.
PatiëntenbeheerUitvoering van een overeenkomst.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van onze opdracht tot zorgverlening dan wel ingevolge een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

  • Tandarts
  • Parodontoloog
  • MKA-arts
  • NKO-arts
  • Andere orthodontisten
  • Logopedist
  • Ziekenfonds
  • Verzekeraar

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dat geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

Welke rechten kan u als betrokkene uitoefenen?

U heeft als betrokkene het recht op inzage tot alle persoonsgegevens die Orthokiewit over u verwerkt.

U heeft als betrokkene het recht op rectificatie te vragen over persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming bent u steeds in de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met ons via info@orthokiewit.be.

U heeft als betrokkene het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend als Orthokiewit door een andere wettelijke bepaling gehouden is deze persoonsgegevens verder te verwerken.

Als u de bovenstaande rechten van de betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben kan u steeds contact opnemen met ons via info@orthokiewit.be. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen zal u zich wel steeds ten gepaste wijze moeten identificeren. Dit gaat als u uw verzoek bijvoorbeeld stuurt vanaf het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is.

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw verzoek kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.privacycommission.be.

Cookies

Onze website https://www.orthokiewit.be/ maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren.